fbpx
Meteen naar de inhoud

Statuten HWC

Statuten Helmondse Watersport  Club de Helmvaarders.

Naam en Zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: ‘ Helmondse Watersport Club de Helmvaarders ‘ . Zij is gevestigd te Helmond.

Duur

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de sport in het algemeen en de kanosport in het bijzonder.

Middelen

Artikel 4.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
 2. Het houden van- en deelnemen aan wedstrijden en tochten;
 3. Het propageren van- en het geven van voorlichting over de sport in het algemeen en de kanosport in het bijzonder;
 4. Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Gewone leden, juniorleden[1], ereleden en donateurs

Artikel 5.

5.1 De vereniging kent gewone leden, junior leden, ereleden en donateurs.  Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding wordt gesproken over ‘lid’ of ‘leden’ worden daaronder verstaan de gewone leden als de juniorleden en de ereleden.

5.2. Gewone leden zijn zij die op 1 januari van het verengingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

5.3. Juniorleden zijn zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

5.4 Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de verenging of in het kader van de doelstelling van de vereniging als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, met dien verstande dat zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

5.5. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de verenging financieel te steunen.

Artikel 6.

6.1. Als gewoon lid of juniorlid kan men worden toegelaten nadat een (schriftelijk) verzoek diengaande bij het bestuur is ingediend, op welk verzoek het bestuur binnen één maand na ontvangst beslist. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Een verzoek tot toelating van een minderjarige dient mede te zijn ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

6.2 Ereleden worden op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering benoemd bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Einde van het lidmaatschap en schorsing

Artikel 7.

7.1. Het lidmaatschap van de verenging eindigt door:

 1. overlijden van het lid;
 2. schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris;
 3. opzegging namens de vereniging door het bestuur;
 4. ontzegging.

7.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken. Wanneer van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, eindigt na opzegging om deze reden door het lid, het lidmaatschap onmiddellijk.

7.3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

7.4 Een lid in niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

7.5. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenging door het bestuur geschieden wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de verenging, of de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.

7.7. Van een besluit van het bestuur tot opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden en onder vermelding van de beroepsmogelijkheden in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.8. In geval van ontzetting uit- dan wel ontzegging van het lidmaatschap door het bestuur eindigt het lidmaatschap zodra het betreffende bestuursbesluit onaantastbaar is geworden, dan wel het beroep daartegen door de algemene ledenvergadering is verworpen.

7.9. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijven de verplichtingen van het lid jegens de vereniging gedurende het gehele vereniging jaar gelden.

7.10. Indien een grond tot ontzetting uit- dan wel ontzegging van het lidmaatschap aanwezig is, kan het bestuur het lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of gedeeltelijk ontzeggen. Een zodanige schorsing, die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting uit- respectievelijk tot ontzegging van het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.

Contributie

Artikel 8.

8.1. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld welke door de gewone leden en de juniorleden moet worden betaald en welke per categorie kan verschillen.

8.2. In uitzonderlijke gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van contributie.

Bestuur

Artikel 9.

9.1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit degenen die tenminste 1 jaar gewoon lid van de vereniging zijn benoemd.

9.2. Het bestuur kiest zelf uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.

9.3. De algemene vergadering kan ten aller tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen; een in ander nadat het betrokken bestuurslid de gelegenheid heeft gekregen zich te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

9.4. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, wanneer het bestuurslid zelf schriftelijke ontslag neemt of door periodiek aftreden.

9.5. In geval van een vacature zal zo spoedig als mogelijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om in deze vacature door stemming of mondeling overleg te voorzien.

9.6. Gedurende de periode dat een bestuursfunctie vacant is, of een bestuurslid geschorst is, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college.

9.7. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

Artikel 10.

10.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden dit wenst.

10.2. Op de besluitvorming binnen het bestuur is het bepaalde in artikel 17. Lid 2,3,4, en 5 van overeenkomstige toepassing. Het bestuur kan slechts van geldige besluiten nemen wanneer alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn.

10.3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Artikel 11.

11.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

11.2.1. Het bestuur is, mits met uitdrukkelijk en vooraf verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van een overeenkomst tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van genoemde goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

11.2.2. Het bestuur is mits met uitdrukkelijke en vooraf verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verhuren van ontroerend goed en tot het aangaan van geldleningen. Op het ontbreken van genoemde goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

11.2.3. Tot vertegenwoordiging in – en buiten rechte van – de vereniging zijn gezamenlijk bevoegd de voorzitter en de secretaris; bij ontstentenis of belet van een hunner is bevoegd de ander tezamen met de penningmeester.

Rekening en verantwoording en algemene vergadering

Artikel 12.

12.1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

12.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de verenging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te alle tijden de rechten en verplichtingen van de vereniging worden gekend.

12.3. Jaarlijks, uiterlijk op 15 februari, wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van een balans en een staat van winst en verlies, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

12.4. Het bestuur is verplicht de in de 2 voorgaande leden bedoelde bescheiden 10 jaar  te bewaren.

12.5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de jaarvergadering een commissie van tenminste 3 leden die geen bestuurslid mogen zijn, tot onderzoeken van de rekeningen verantwoording van het lopende boekjaar. De commissie brengt op de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

12.6. Het bestuur is verplicht aan de genoemde commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de verenging te tonen en inzage in de boeken en van de verenging te geven.

12.7 Goedkeuring van de rekening en verantwoording en het jaarverslag door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Artikel 13.

13.1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

13.2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 12 lid.3. komen onder meer aan de orde:

 1. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering
 2. het jaarverslag als bedoeld in artikel 12. Lid 3.
 3. het verslag door de commissie als bedoeld in artikel 12. Lid.5
 4. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12. Lid 3.
 5. het vaststellen van de contributie
 6. voorziening in eventuele vacatures.

13.3. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk acht, of wanneer het bestuur daar volgens de wet of de staturen verplicht is.

13.4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die beroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of, indien dit onmogelijk blijkt bij advertentie van tenminste één te Helmond veel gelezen dagblad.

Bijeenroepen algemene vergadering

Artikel 14.

14.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden, ereleden en donateurs; elk gewoon, of erelid heeft één stem, alsmede elk juniorlid, dat op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

14.2 Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap en notulering

Artikel 15.

15.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan treed één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vereniging zelf in haar leiding.

15.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Besluitvorming

Artikel 16.

16.1. De algemene vergadering kan slechts van geldige besluiten nemen, indien tenminste 2/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig is; wordt hieraan niet voldaan dan kan in een vergadering, ten hoeden tenminste 2 weken na de eerste vergadering, rechtsgeldig worden besloten over de op de agenda van de eerste vergadering voorkomende voorstellen, mits tenminste stemgerechtigde leden alsdan aanwezig zijn.

16.2. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

16.3. Blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen.

16.4. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt, tenzij de vergadering anders beslist, schriftelijk met gesloten en ondertekend, vanwege de vereniging gewaarmerkte briefjes gestemd.

16.5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Statutenwijziging

Artikel 17.

17.1. De statuten kunnen worden gwijzigd door de algemene vergadering bij besluit, genomen door een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waartoe opgeroepen met de mededeling, de dat statutenwijziging aan de 18

17.2. Is het in het vorig lid beschreven aantal leden niet aanwezig, dan kan in een vergadering te houden niet binnen 2 en niet langer dan 6 weken na de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen tot een voorgestelde statuutwijziging worden besloten.

17.3. Zij die een oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzing hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is genomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

17.4. Een statuutwijziging treedt niet in werking dan nadat er van deze statuutwijziging een notariële acte is opgemaakt.

17.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de kamer van koophandel en fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding

18.1. De vereniging kan door de algemene vergadering worden ontbonden; het bepaalde in de leden 1,2, en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

18.2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is bepaald.

18.3. Het batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19.

19.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, als ook andere reglementen vaststellen.

19.2. De bepalingen in een (huishoudelijk) reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten.

 

 

[1] Daar waar juniorleden staat kan ook jeugdleden gelezen worden. Bij de contributie overzichten wordt ook gesproken over pensionada. Deze zijn niet opgenomen in de statuten d.d. 1984.