fbpx
Ga naar de inhoud

Statuten HWC

Statuten Helmondse Watersport  Club de Helmvaarders.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Helmondse Watersport Club: De Helmvaarders. Hierna te noemen HWC.
2. Zij is opgericht op vijf en twintig juli negentienhonderdacht en dertig en heeft haar zetel te Helmond.
Artikel 2 – Zetel
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de
watersport in het algemeen en de kanosport in het bijzonder
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van
cursussen en lezingen;
b. Het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden en tochten;
c. Het aanbrengen en het in stand houden van de nodige
accommodatie;
d. Het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of
nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
e. Andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4 – Organen
1. Organen van de vereniging zijn: Het bestuur en de algemene
ledenvergadering alsmede alle overige personen en commissies die
krachtens de statuten door het bestuur zijn belast met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij door het bestuur
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. De vereniging kent daarnaast in elk geval een kascommissie, zoals
bedoeld in artikel 16 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld
in artikel 11 lid 10.
3. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 van dit artikel bezitten
geen rechtspersoonlijkheid.
Artikel 5 – Leden
1. De vereniging kent: leden, buitengewone leden, ereleden en
begunstigers.
2. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als zodanig zijn
toegelaten.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen,
adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een
telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn
opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze.
In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het
realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
4. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene
ledenvergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken,
behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene
ledenvergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar
geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te
verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan het
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en gegevens die aan
overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt
in verband met een wettelijke verplichting.
5. Gegevens worden tot een jaar na het boekjaar waarin men lid was
bewaard.
6. Leden kunnen de penningmeester verzoeken haar eigen gegevens in te
zien.
7. Varende leden beschikken over minimaal de Nationale Zwemvaardigheid
A.
8. De vereniging maakt onderscheid in leeftijdscategorieën:
a. Leden die op een januari van het kalenderjaar de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt.
b. Leden die op een januari van het kalenderjaar nog niet de achttien
jarige leeftijd hebben bereikt. Deze leden worden ook wel als jeugdlid
aangemerkt.
c. Leden die op een januari van het kalenderjaar de wettelijke
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (senior lid).
d. Leden die op een januari van het kalenderjaar een fulltime
beroepsopleiding volgen. Deze leden worden ook wel student-lid
genoemd.
9. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen.
10. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of van een zodanig
aantal leden dat ten minste tien procent van stemmen kan uitbrengen in
de algemene ledenvergadering als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de
vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de
vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.
11. Het bestuur is gerechtigd om bij een onrechtmatige (categorie)indeling,
zoals bepaald in artikel 5.8 deze per direct te corrigeren met de daarbij
behorende verplichtingen.
12. Leden, ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.
13. Buitengewone leden zijn personen die niet aan de criteria van het
lidmaatschap voldoen, maar als zodanig wel betrokken zijn bij de
vereniging.
Artikel 6 – Toelating
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en begunstigers. Nadere
regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit
van het bestuur en/of bij huishoudelijk reglement.
2. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid of begunstiger kan het bestuur
zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14.
3. Het besluit tot niet toelating tot lid wordt schriftelijk kenbaar gemaakt met
opgaaf van reden.
Artikel 7 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;
b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan
de penningmeester; opzegging door de vereniging geschiedt bij
aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet
bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts door het bestuur worden
uitgesproken wanneer het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de vereniging, of de vereniging op
onredelijke wijze heeft benadeeld.
6. Van een besluit tot opzegging dan wel ontzetting van het lidmaatschap
door de vereniging, omdat redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe zo
vlug mogelijk nadat het besluit is genomen met opgave van redenen
schriftelijk of via digitale communicatie in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
7. Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien niet voldaan is aan
de voorwaarden voor beëindiging van het lidmaatschap.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk, onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit
artikel.
9. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie kunnen raadplegen.
Artikel 8 – Einde lidmaatschap van begunstigers
1. Het lidmaatschap begunstiger kan te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over
het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 9 – Jaarlijkse bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die
door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld voor zover
deze de jaarlijkse inflatieaanpassing te boven gaat.
2. Jaarlijks wordt een inflatiecorrectie op de contributie toegepast. De
hoogte van dit inflatiepercentage wordt vastgesteld in de algemene
ledenvergadering en geldt als opslag op de jaarlijkse bijdrage per
categorie of zoveel meer zoals in artikel 9 lid 1 is bepaald. Het bestuur
kan in een algemene ledenvergadering, bij meerderheid van stemmen,
besluiten de inflatiecorrectie niet automatisch voor het volgende
kalenderjaar toe te passen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.
Artikel 10 – Rechten van ereleden, en begunstigers en buitengewone
leden
1. Begunstigers zijn geen leden in de zin van de wet, zij hebben geen
stemrecht en geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
2. Ereleden en buitengewone leden hebben het recht alle algemene
ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord
te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.
Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke
hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.
Artikel11 – Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene
ledenvergadering worden benoemd. Het bestuur heeft de
inspanningsverplichting om waar mogelijk het aantal aan te vullen tot vijf
met een maximum van zeven leden. Indien geen meerderheid van
stemmen wordt bereikt heeft de voorzitter een doorslaggevende stem bij
besluiten voorkomend uit een stemming.
2. Het bestuur kiest zelf uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering
in functie benoemd. Bestuursleden hebben tenminste de leeftijd van
zestien jaar. Tekenbevoegd zijn zij die tenminste de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt.
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 2. Tot het opmaken van een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een zodanig
aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering medegedeeld. De voordracht door de hiervoor
bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene ledenvergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij
in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten.
7. De voordracht door de in lid 3 bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf
dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
8. Niet leden kunnen toetreden tot het bestuur, zij worden daarmee lid
zonder contributie verplichting. Het aantal niet leden binnen het bestuur
bedraagt maximaal twee personen.
9. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
a. Het lidmaatschap van de kascommissie;
b. Lidmaatschap van de continuïteitscommissie.
10. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk
bij de continuïteitscommissie of bij ten minste twee door deze commissie
aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte
bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurslid
gelijkgesteld.
Artikel 12 – Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
herkiesbaar.
3. Een bestuurslid heeft een maximale zittingstermijn van negen jaar.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden;
b. Door ontslag door de algemene ledenvergadering;
c. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
behoudens artikel 11 lid 8;
d. Door bedanken;
e. Door bereiken van de maximale zittingstermijn.
Artikel 13- Bestuursfuncties
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
Het bestuur wijst, in navolging van artikel 11, uit zijn midden een secretaris
en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter, secretaris
en/of penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één bestuurslid
worden vervuld.
Artikel 14. Bestuurstaak, besluitvorming van het bestuur
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de continuïteitscommissie.
3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 1,
worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Blanco
stemmen zijn ongeldig.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of een ander bestuurslid anders wenst.
4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit
heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het
in de eerste volzin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
vastgesteld en opgetekend in de volgende bestuursvergadering.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden ingesteld en waarvan de leden door het bestuur worden
benoemd, met uitzondering van de leden van de kascommissie en de
continuïteitscommissie.
7. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
8. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk
geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen
principe” wordt toegepast.
9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.
10. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene
ledenvergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de
begroting met meer dan tien procent zal voorafgaande goedkeuring van
de algemene ledenvergadering worden gevraagd. Tegen het ontbreken
van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
11. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan
tegen derden beroep worden gedaan.
12. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
ledenvergadering voor besluiten tot:
a. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
b. Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
Artikel 15 – Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. Hetzij het bestuur;
b. Hetzij twee bestuursleden tezamen, waaronder in ieder geval hetzij
de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.
2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te
verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de
volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit
de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
4. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking
tot de in artikel 14 lid 12 bedoelde handelingen.
5. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen
waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is
besloten.
Artikel 16 – Jaarverslag, rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot een en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur legt tijdens een algemene ledenvergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering, verantwoording af
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een
kascontrolecommissie van tenminste twee personen, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
5. Deze commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin
van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit. Commissieleden geven onafhankelijk
een oordeel over de uitkomst van de kascontrole.
6. De stukken worden ondertekend door de tenminste twee betrokken
kascontrole leden en de penningmeester; ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt.
7. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
8. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich
door een deskundige doen bijstaan. De kosten van bijstand worden (naar
redelijkheid) door de vereniging gedragen.
9. Indien er geen kascommissie kan worden samengesteld zal het bestuur
een externe accountant toets laten uitvoeren.
10. Ook niet leden kunnen benoemd worden voor de kascommissie.
11. De benoeming van de kascontrolecommissie (KCC) is voorbehouden
aan de algemene ledenvergadering.
Indien een van de toegewezen leden van de kascommissie niet
aanwezig kan zijn bij de controle kan het benoemde reserve lid worden
gevraagd deze rol op zich te nemen. Uit het oogpunt van
functiescheiding is het bestuur niet bevoegd om een reserve lid aan te
wijzen.
12. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
Artikel 17 – Algemene ledenvergadering
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.
2. De algemene ledenvergadering wordt in ieder geval binnen zes
maanden, zoals opgenomen in art 16, na het sluiten van het boekjaar
gehouden. Het bestuur heeft een inspanningsverlichting om de algemene
ledenvergadering in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar te
organiseren. Het bestuur kan door omstandigheden besluiten om de
vergadering via andere dan fysieke aanwezigheid te organiseren.
3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het gevoerde beleid en de rekening en verantwoording van het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. De benoeming van bestuursleden;
c. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
d. Vaststelling van overige verplichtingen voor leden;
e. Vaststelling van de begroting met daarbij vaststelling van de
contributie en andere bijdragen.
4. Andere algemene ledenvergadering worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van
sociale media, mail, website en door mededeling op het in het
clubgebouw aanwezige mededelingenbord.
Artikel 18 – Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging, ouders casu quo wettelijke vertegenwoordigers, en
begunstigers.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing
het woord te voeren.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
vergadering.
4. Ieder lid, dat op de datum van de algemene ledenvergadering zestien
jaar of ouder is, en niet geschorst is, heeft één stem.
5. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen. Een gemachtigde
kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen, inclusief zichzelf.
6. Jeugdleden kunnen zich laten bijstaan door hun wettelijke
vertegenwoordigers mits zij de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben
bereikt.
7. Ouders casu quo wettelijk vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid
om voor de gezinsleden jonger dan zestien jaar maximaal één stem per
gezin uit te brengen.
8. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene ledenvergadering hun
stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden
verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde
algemene ledenvergadering niet wordt geboden.
9. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
10. Het bestuur draagt er in de in lid 8 bedoelde vergaderingen voor zorg dat
de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging. De leden worden tot uiterlijk
tweeënzeventig uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de
onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Deze vragen worden
uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en
deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of
via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de
leden.
11.Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder
dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden
uitgebracht.
Artikel 19 – Voorzitterschap en notulen
1. De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger.
a. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter
op.
b. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en
opgetekend.
Artikel 20 – Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend.
2. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
3. De algemene ledenvergadering kan een geldig besluit nemen, indien
sprake is van een meerderheid van stemming tijdens de opgestelde
vergadering. Voor de algemene ledenvergadering wordt geen quotum
vaststellen, met dien verstande dat voor een eventuele statutenwijziging
en liquidatie een twee derde (2/3) meerderheid in één vergadering wordt
verlangd.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
5. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
6. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één
na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
7. Indien stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing
van personen, dan is het voorstel verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, digitaal of per handopsteking,
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of hierom
voorafgaande de stemming wordt gevraagd.
9. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
10. Digitale stemming geschiedt via mail, poll of digitaal formulier af andere
methode.
11. Bevestigde besluitvorming (acclamatie) waarbij met algemene stemmen
door middel van applaus, gejuich of andere waarderende kreten
instemming betuigt is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
Artikel 21 – Bijeenroeping algemene ledenvergaderingen
1. De algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen door het
bestuur.
a. De oproeping geschiedt schriftelijk en/of via mail aan de leden,
jeugdleden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 5. De termijn van de uitnodiging bedraagt tenminste drie
weken, voor de datum van de algemene ledenvergadering. Het
bestuur kan in naar zijn oordeel spoedeisende gevallen deze termijn
verkorten tot ten minste zeven dagen.
b. Bij de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 17.
c. Het doorgeven en wijzigen van naam/adres/woonplaats-gegevens
valt onder de verantwoordelijkheid van de leden, jeugdleden en
begunstigers. De leden en begunstigers worden geacht op het adres
bereikbaar te zijn dat in de verenigingsadministratie is opgenomen.
En geen exoneratiebeding of clausule ten aanzien van het bestuur
opnemen.
2. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan
de mogelijkheid om door middel van een elektronisch
communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele
aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
Artikel 22 – Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Zij die de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,
moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging
woordelijk is opgenomen, op schift en digitaal beschikbaar stellen aan
haar leden. Het bestuur kan in plaats daarvan besluiten om een afschrift
van dat voorstel op de website van de vereniging te plaatsen tot ten
minste na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de
desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op de datum dat de akte
gepasseerd is ten overstaan van een notaris. Voor het laten passeren
van de akte is een van de leden van het dagelijks bestuur, te weten de
voorzitter, secretaris of penningmeester, bevoegd.
Artikel 23 – Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de
algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene
ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en
ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
3. Bij liquidatie zal het bestuur, indien de algemene ledenvergadering dit
verlangt, een onafhankelijke derde inschakelen.
Artikel 24 – Huishoudelijk reglement
1. De algemene ledenvergadering kan verzoeken om een nadere duiding
van regels en afspraken op te nemen in het huishoudelijk reglement.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met
de statuten. Het reglement voorziet in de mogelijkheid om van niet 
dwingende wetsbepalingen (regelend recht) af te wijken.

3. In het huishoudelijk regelement worden naast nadere duiding van de
regels algemene kaders en gedragsregels opgenomen. Over de
aanpassingen worden de leden geraadpleegd.
4. Overige regelementen kunnen worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
Artikel 25 – Slotbepaling
1. De vereniging kan in naam van haar leden verplichtingen aangaan die
voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging is aangesloten bij
een koepelorganisatie die de landelijke of regionale belangen van de
watersport behartigt.
2. Gedurende de tijd dat de vereniging van een organisatie als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel lid is, dienen de vereisten als bedoeld in de
statuten van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in acht te
worden genomen.