fbpx
Ga naar de inhoud

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vanuit het bestuur

Beleidsafpraken

Zoals u wellicht uit het nieuws heeft vernomen is er in de Nederlandse sport een groot onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport gestart. Voor dit onderzoek is een onderzoekscommissie ingesteld, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

De commissie gaat de aard en de omvang van seksueel misbruik in de sportwereld onderzoeken, om vervolgens concrete aanbevelingen te kunnen geven aan sportorganisaties. Het vermoeden bestaat dat seksueel misbruik in de sport zeer omvangrijk is. Op basis van eerder onderzoek blijkt dat één op de tien sporters onder de 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik. Het gaat dan onder meer om aanranding en verkrachting.

HWC vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport aan te pakken, maar vooral om dat gedrag te voorkomen. Dit doen we onder andere door de leden, trainers en ouders actief te betrekken bij dit onderwerp. Daarbij volgen we het stappenplan zoals dit door de NOC/NSF is opgesteld. Meer algemene informatie vindt u op de website van het watersportverbond, http://www.watersportverbond.nl/verenigingen/bestuur-en-beleid/beleid-en-visie/veilig-en-met-plezier-sporten/

Vertrouwenspersoon:

Mocht het voorkomen dat je als lid, trainer of ouder niet goed weet wat je met een bepaalde situatie of gedag moet of wil je graag meer informatie over dit onderwerp.  Sanne De Theije is als vertrouwenspersoon aangesteld binnen HWC. Ze is veelal tijdens clubavonden aanwezig.

Mocht je haar willen bellen of mailen vraag dan via info@helmvaarders.nl haar persoonlijke contactgegevens op.