Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Er zijn 2 manieren om je als lid aan te melden

Manier 1:

Ons digitale formulier:

De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt 1 kalenderjaar. Opzegging dient vóór 1 november van het nieuwe lidmaatschapsjaar, schriftelijk bij de secretaris, te gebeuren of via het mutatieformulier op de website.
Betalende leden hebben recht op gratis stalling van één boot.Voor stalling van een tweede boot worden extra kosten in rekening gebracht. Plaatsing van een tweede boot vindt altijd plaats op basis van beschikbaarheid.
Een factuur wordt u (per e-mail) toegezonden.

indien u heeft deelgenomen aan een van deze activiteiten worden voor het eerste jaar kosten voor het lidmaatschap in mindering gebracht.
Deze inschrijving houdt automatisch een inschrijving in als lid bij het watersport verbond. Kosten voor deze inschrijving zijn opgenomen in de lidmaatschapsprijs.Bij aanmelden verklaart het lid of wettelijk vertegenwoordiger kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van kanovereniging HWC de Helmvaarders. Tevens verklaart het lid of wettelijk vertegenwoordig niet bekend te zijn met beperkingen van medische aard die de veiligheid van het beoefenen van de kanosport in de weg staan.
Er wordt automatisch een bevestigingsmail naar het door u opgegeven adres gestuurd. Dit adres zal ook gebruikt worden voor het sturen van berichten en/of de HWC nieuwsbrief.

Manier 2:

Handmatig: inschijfformulier. lidmaatschap HWC

Vul het formulier in, of laat je ouders dit doen als je onder de 18 jaar bent.
Dit formulier kun je opsturen naar:
HWC de Helmvaarders
Postbus 1022 
5700 BA Helmond
of je geeft het af op de club aan degene die achter de bar staat in de kantine (boven in het clubgebouw)